+420 728 839 876

 • Čeština
 • English

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE SLUŽEB

Chata U Potůčku, Trojanovice 941

Všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy s osobami nebo partnery, se kterými není uzavřena dvoustranná obchodní smlouva.

 

 • OBJEDNÁVÁNÍ POBYTŮ V PENZIONU U Hyklů
   1. Objednat pobyt v zařízení Chata U Potůčku lze jenom písemnou formou (poštou, e-mailem)
   2. Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany zařízení Chata U Potůčku.
   3. On-line rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.
  1. ZÁVAZNÁ REZERVACE
   1. Závaznou rezervací se rozumí závazek ubytovatele rezervovat pro klienta dohodnutý počet ubytovacích míst na dohodnutý termín a zároveň závazek klienta této rezervace v dohodnutou dobu využít, případně zaplatit ubytovateli stornovací poplatek v případě, že svou závaznou rezervaci zruší, nebo jí využije jen zčásti.
   2. Při závazné rezervaci může ubytovatel po klientovi požadovat předem složení zálohy ve výši 50 až 100 % celkové ceny.
   3. Stornovací poplatky představují náhradu škody způsobenou ubytovateli při zrušení závazné rezervace a činí:
    • při zrušení rezervace více než 30 dní předem – 0
    • v období 21 – 29 dní předem 50 % ceny pobytu
    • v období 14-20 dní předem 75 % ceny pobytu
    • v období 0-13 dní předem 100 % ceny pobytu
    • zkrácení objednaného pobytu (pozdější příjezd, nebo dřívější odjezd)– 100 % ceny pobytu
   4. Ubytovatel vrátí klientovi zálohu sníženou o stornovací poplatek nejpozději do 7 dní po písemném oznámení ubytovaného o zrušení závazné rezervace k poslednímu dni předčasně ukončeného pobytu.
   5. V závazné objednávce ubytovaný písemně potvrdí, že souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami ubytovatele.
  1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
   1. Cenu pobytu může klient před příjezdem převést bankovním převodem na bankovní konto Chata U Potůčku. 
   2. V cenách je zahrnut poplatek (ubytovací, lázeňský, atd.), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu.
  1. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA
   1. Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání najatých prostor, zařízení ubytovacího podniku, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat, a na běžnou obsluhu. Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými hotelovými směrnicemi anebo předpisy pro hosty (ubytovací řád).
   2. Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.
   3. Klient ručí ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele.
  1. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE
   1. Ubytovatel může klientovi resp. hostům poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) stal/y (je/sou) nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok.
   2. Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.
   3. Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.
  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2021. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.
  2. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem.